Đăng ký khóa học: LabVIEW Real-Time 1

Ban Giảng Huấn

Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Ngọc Hưng
Chuyên gia
Phạm Nguyễn Tòng


Đăng ký khóa học
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Tên trường:
Địa chỉ:
Thông tin yêu cầu thêm:
Thông tin khóa học
Nhân viên tư vấn

Chử Thị Thơm

Email: thom.chu@ftex.com.vn

Di động: 0166-393-1704


Nguyễn Thị Thu Hương

Email: thuhuong.nguyen@ftex.com.vn

Di động: 090-4645186