LabVIEW
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
LabVIEW FPGA 2 5.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW FPGA 1 4.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Real-Time 2 4.500.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Real-Time 1 4.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Core 1 3.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Core 2 4.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Machine Vision 4.000.000 ₫ Đăng ký
Nhân viên tư vấn