LabVIEW
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
LabVIEW FPGA 2 5.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW FPGA 1 4.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Real-Time 2 4.500.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Real-Time 1 4.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Core 1 3.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Core 2 4.000.000 ₫ Đăng ký
LabVIEW Machine Vision 4.000.000 ₫ Đăng ký
Tích hợp hệ thống tự động hóa
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
Tự động hóa trong sản xuất 10.000.000 ₫ Đăng ký
Nhân viên tư vấn

Chử Thị Thơm

Email: thom.chu@ftex.com.vn

Di động: 0166-393-1704


Nguyễn Thị Thu Hương

Email: thuhuong.nguyen@ftex.com.vn

Di động: 090-4645186